Centre Socio-Cultural Gènova

1_Patrimoni històric. Gènova és un barri amb història i desenvolupament propi, situat en els límits de Palma. Degut a la seva historia, al casc antic que envolta la plaça del concurs s’hi troben nombrosos edificis i ele­ments amb valor patrimonial que cal tenir en compte. Per aquests fets es considera que la proposta s’ha de basar en la integració amb el seu entorn. Amb tal ob­jectiu s’empraran recursos de disseny com la utilització de materials neutres o l’adaptació a la topografia exis­tent.

2_La trama urbana complexa i la morfologia munta­nyosa confereixen al barri de Gènova un caràcter par­ticular. L’entorn de la plaça està format per carrerons i passatges estrets i recargolats; amb fortes pendents, rampes o escales per salvar els forts desnivells del bar­ri. Si bé això confereix a Gènova una identitat pròpia i l’enriqueix amb un dinamisme de visuals únic, tam­bé suposa una forta barrera en la connectivitat, que s’agreuja si ens posem en la situació de les persones amb mobilitat reduïda.
La nostra proposta no renuncia aquesta complexitat, sinó que la incorpora al seu disseny com una manera d’integració a l’entorn. La planeitat de la plaça es transforma paulatinament amb escala per tal d’enllaçar-se de manera casi natural amb les pendents del passatge sud. D’aquesta manera s’elimina a la zona sud la barrera entre la plaça i el passatge. Passatge i plaça s’integren i tenen continuïtat l’un sobre l’altre.
D’altra banda es té especial cura de generar una rampa còmode i que compleixi estrictament les normatives vigents per a persones amb mobilitat reduïda. La rampa i escala que comuniquen directament el nivell +90 amb el nivell +86 s’integren a l’arquitectura i l’entorn tal com ho fan els passatges de l’entorn de la plaça. D’aquesta manera la rampa no esdevé un element exempt i protagonista, sinó que allibera espai públic i s’integra de manera fluida amb ell.

3_Xarxa d’espais públics. Per la seva morfologia, el casc urbà de Gènova no es caracteritza per disposar d’espais oberts. A més, espais com la Plaça de Sant Salvador estan dedicats majoritàriament a l’ús de vehicles i no a l’ús de vianants. Per aquest motiu la nostra proposta fa especial èmfasi en la generació d’Espais Oberts lliures plens de possibilitats per organitzar diferents activitats al barri.
Es genera un nou i ampli espai públic al nivell +86 a l’accés al Centre Socio-cultural, juntament amb la zona de jocs infantils.
Sobre la coberta del Centre Socio-cultural es crea un espai pla i ample, el seu paviment s’estén cap a la Plaça de Sant Salvador pacificant el seu tràfic. D’aquesta manera es sumen els espais de les dues places formant un nou i gran Espai Obert al barri de Gènova.
L’eliminació total o temporal de les places d’aparcament a la Plaça de Sant Salvador, s’hauria de pactar entre ajuntament i veïnats. A la proposta es presenta l’escenari en el que no hi ha més places d’aparcament que una per ambulàncies i una per persones amb mobilitat reduïda. Es permetria l’entrada de vehicles a la plaça per realitzar un canvi de sentit i càrrega/descàrrega de persones al Centre de Salut o mercaderies.

II Premi

Client

Ajuntament de Palma

Autor

Joan Alomar Mateu, Filip Galic

Any

2018

Emplaçament

Gènova, Palma

Skip to content